گرایشات جنسی در انسان


منبع:انجمن روانشناسی آمریکا

Iran LGBTA : گرد آوری و ترجمه

گرایش جنسی چیست؟ 

گرایش جنسی یک حس عاطفی,رومانتیک و جنسی نسبت به یک فرد دیگر است. گرایش جنسی به آسانی بر اساس سکس بیولوژیکی فرد,هویت جنسی (حس روانی که مشخص می کند که مرد یا زن هستید) و نقش جنسی اجتماعی (وابسته به نرم های فرهنگی برای رفتارهای زنانه و مردانه) تشخیص داده میشود.

گرایش جنسی به صورت یک گستره وجود دارد که از منحصرا دگرجنسگرا(گرایش به جنس مخالف) شروع می شود تا به منحصرا همجنسگرا(گرایش به جنس موافق )می رسد که در میان این گستره دوجنسگرایی(گرایش به هر دو جنس)نیز دیده می شود. دگرجنسگرایان می توانند احساسات عاطفی,رومانتیک و جنسی نسبت به هر دو جنس (مخالف و موافق )را تجربه کنند. افراد همجنسگرا که به جنس موافق خود گرایش دارند اغلب گی خوانده می شوند (لفظی که برای مردان وزنان دگر جنسگرا مورد استفاده قرار می گیرد) و زنان همجنسگرا می توانند با لفظ لزبین (منحصر به زنان همجنسگرا) نیز خوانده شوند.
گرایش جنسی با رفتار جنسی فرق دارد زیرا که آن به احساسات و خود شناسی فرد بستگی دارد. افراد همیشه گرایش جنسی خودرا در رفتارهایشان بروز نمی دهند( پس به طور قطع با در نظر گرفتن رفتار یک شخص نمی توان 100 درصد مطمئن بود که گرایش جنسی او چیست).

چه عاملی باعث می شود که فردی گرایش جنسی خاصی را داشته باشد؟
تئوری های زیادی در مورد ریشه های گرایش جنسی افراد وجوددارد.دانشمندان زیادی امروزه هم عقیده اند که گرایش جنسی هر فرد نتیجه فعل و انفعالات پیچیده عوامل درونی ,شناختی و بیولوژیکی است. در اکثر مردم گرایش جنسی از سنین پایین شکل می گیرد. همچنین مدارک قابل ملاحظه ای این را نشان می دهند که عوامل بیولوژیکی مثل ژنتیک و هورمونهایی که افراد با آن به دنیا می آیند نقش اساسی ای را درتمایلات جنسی فرد به عهده دارند
هرچند که توجه به این موضوع ضروری است که به احتمال زیاد دلایل زیادی برای گرایش جنسی یک فرد وجود دارد و این دلایل برای افراد مختلف متفاوت هستند.

آیا گرایش جنسی یک انتخاب است؟
خیر. انسان ها نمی توانند گرایش جنسی خود را انتخاب کنند آنها نمی توانند برگزینند که همجنسگرا باشند یا دگر جنسگرا یا دوجنسگرا و یا بی جنس. برای اکثر مردم گرایش جنسی در اویل دوران نوجوانی پدیدار می شود بدون داشتن هر گونه تجربه جنسی.
هر چند که ما به عنوان انسان می توانیم انتخاب کنیم که آیا بر اساس احساساتمان عمل کنیم یا نه اما روانشناسان اعتقاد دارند که گرایش جنسی در رده آن تصمیمات آگاهانه قرار نمی گیرد و به صورت آگاهانه و درخواست خود شخص به طور داوطلبانه هم قابل تغییر نیست چون گرایش جنسی یک امر ذاتی است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s